Månadsarkiv: februari 2013

Motioner till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens från Vingåker

Medlemmen Lasse Nilsson i Vänsterpartiet Vingåker har motionerat till Vänsterpartiets Sörmlandsdistrikt årskonferens i mars. Motionerna kommer att diskuteras på Vänsterpartiet Vingåkers medlemsmöte den 6 februari:

dåkdelegater2013

 

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Intern information, kommunikation och demokrati

Det är mycket uppmuntrande att Vänsterpartiets sörmlandsdistrikt nu beslutat att utnyttja den moderna teknikens möjligheter för att förbättra informationen från partiet centralt och distriktet till de enskilda medlemmarna.
Att informera mejlledes kommer att öka medlemmarnas möjligheter att få aktuell information och kunna påverka vårt partis politik.

Vi måste också underlätta distriktsstyrelsens uppdrag att utveckla distriktets politik och organisation. Det går naturligtvis lika enkelt med samma it-hjälpmedel att förmedla information från lokalföreningarna till distriktsstyrelsen.

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att distriktsstyrelsens och landstingsgruppens mötesdagordningar före mötena distribueras till
medlemmarna som mejl,

att distriktsstyrelsens och landstingsgruppens protokoll distribueras till medlemmarna som mejl,

att lokalföreningarna före sina styrelse- och medlemsmöten informerar distriktsstyrelsen genom
att mejla sina dagordningar och efter mötena sina protokoll/minnesanteckningar.
Vingåker den 2 februari 2013

Lasse Nilsson

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Utveckla partiets interna demokrati och politiska styrka – sprid förtroendeuppdragen!

Socialism kan inte existera utan verklig demokrati. Vänsterpartiet måste alltid gå före som det goda exemplet med en aktiv och verklig demokrati på partiets alla nivåer. Ett bra steg på den vägen visade vi med den process hur vi utsåg ny partiordförande. Men vi kan inte stanna vid enbart den nivån, utan samma övertygelse måste genomsyra partiets alla nivåer.

Partiet har nyligen tagit ett betydelsefyllt steg i den här riktningen genom att utarbeta ett vägledande dokument för partiets valberedningar på olika nivåer. Det är en viktig utgångspunkt i vårt arbete att demokratisera vårt arbete i partiet genom att sprida uppdragen inom partiet och de olika parlamentariska uppdrag vi har att besätta som resultat av allmänna val.

Vi måste vara medvetna om att förtroendeuppdrag ställer krav, samtidigt som det ger möjligheter till politisk skolning och engagemang för de enskilda medlemmar som utses till dem.

Vi får heller inte blunda för riskerna med politiskt mångsyssleri, med vad det innebär av maktkoncentration och begränsningar i möjligheterna att utföra sina uppdrag på ett så bra sätt som våra medlemmar och väljare har rätt att förvänta sig. Verkligheten idag är att många av våra kamrater samtidigt har alltför många uppdrag.
Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att medlem i distriktet inte ska kunna väljas att samtidigt inneha ledande uppdrag i
distriktsstyrelse och landstingsgrupp, undantaget möjligheten för gruppledaren i
landstingsgruppen att vara adjungerad till distriktsstyrelsen.

att partidistriktets valberedningar som övergripande instruktion från distriktsårskonferensen har
att så långt möjligt sprida alla partiets olika uppdrag på så många medlemmar som möjligt.

Vingåker den 2 februari 2013

Lasse Nilsson

– – – – – – – –

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Vänsterpartiet måste verka för rimliga ersättningar till dem som åtar sig politiska förtroendeuppdrag!

Det är inte alltid enkelt att vara folkvald och politiker, speciellt inte som en del företrädare inom den gruppen verkar försöka att ”rycka undan mattan” för andra, som försöker leva upp till de /höga/ ideal som borde vara förknippade med att förtroendet att få representera andra människor inom det demokratiska systemets ramar. Det jag har i åtanke är den ständigt återkommande diskussionen i olika sammanhang kring politikers på olika nivåer brist på moral när det gäller att bevilja sig ekonomiska fördelar utifrån sina förtroendeuppdrag.

Ofta upplevs detta som direkt stötande av människor som idag är utsatta för den s.k.  ”arbetslinjens” mest absurda krav. Det krävs av alla som av myndigheter anses ha viss arbetsförmåga kvar att stå till arbetsmarknadens förfogande, utom en grupp i samhället – de folkvalda beslutsfattarna, politikerna. Framträdande kommun-, landstings- och riksdagspolitiker politiker kan själva välja att kliva av sina förtroendeuppdrag och för att sen kvittera ut en väl tilltagna s.k. ”politikerpensioner” i kanske upp till femton år och fram till ordinarie pensionsålder.

Jag tänker alltså inte på de ersättningar som utgår som ”omställningsbidrag” till politiker som haft uppdrag en längre tid och tvingas lämna dem som följd av en valförlust. Det är självklart viktigt att det finns ett visst ekonomiskt skyddsnät, för att människor ska våga åta sig krävande politiska uppdrag som kräver hel eller deltidsinsatser. Men såna skyddsnät ska naturligtvis vara klart begränsade i tid och inte beroende av om en person ”har lust” att söka nytt jobb eller inte. Det borde vi vara helt överens om inom Vänsterpartiet. Icke desto mindre finns det kamrater i Vänsterpartiet såväl som i alla övriga partier som missbrukar de här möjligheterna.

Det finns inga tvingande regler från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om hur långa sådana här omställningsbidrag ska vara och hur höga ersättningarna, utan det är upp till respektive kommun att fatta beslut om. Uppenbarligen tar man också i många kommuner chansen till att på detta sätt ”belöna” politiker för lång och trogen tjänst – utan några som helst krav på att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka jobb. Det pågår idag en diskussion om förslag till förändringar av riktlinjer för såna omställningsbidrag inom SKL, men de förhalas och urvattnas ständigt av de moderata och socialdemokratiska partigrupperna.

Därför borde det vara ett prioriterat uppdrag för Vänsterpartiet i Sörmland, i kraft av sitt uppdrag att utveckla partiets politik i Sörmlandsdistriktet, att ta initiativ till att ersättningar till de politiska förtroendevalda kommer betraktas som rimliga av de som utser dem – väljarna.

 

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att distriktsstyrelsen får årskonferensens uppdrag att ta initiativ tillsammans med våra
lokalföreningar att förslag läggs i alla parlamentariska församlingar i Sörmland till
sammanträdes-, rese- och förlorad arbetsinkomstersättningar till kommun- och
landstingspolitiker som upplevs som rimliga av medborgarna.

att distriktsstyrelsen får årskonferensens uppdrag att ta initiativ tillsammans med våra
lokalföreningar att förslag läggs i alla parlamentariska församlingar i Sörmland om att
omställningsbidrag till avgångna hel- och deltidsarvoderade inte avviker från de villkor som
generellt gäller för kommunanställda.

att uppföljning av resultatet av partiets ansträngningar enligt föregående att-satser görs på
distriktsårskonferensen till dess de kan anses genomförda.

Vingåker den 4 februari 2013

Lasse Nilsson

– – – – – – –

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

 

Kommunicera besluten från distriktets årskonferens snabbt!

Det brukar heta att ”demokrati måste få ta tid” när folk klagar över att diskussioner före beslut verkar ta mycket alltför mycket tid. Självklart är det en viktig ingrediens i den demokratiska processen att så många berörda som möjligt får en chans att påverka.

Men efter att beslut i demokratisk ordning fattats då? Det måste vara en lika viktig del i demokratin att besluten kommuniceras till dem det berör och så snart som möjligt. Inte minst viktigt internt inom en organisation som Vänsterpartiet, som är med och bär demokratin i vårt samhälle.

Vi har en gammal dålig kultur inom Vänsterpartiets Sörmlandsdistrikt, där protokollet från årskonferenserna kan dröja i månader innan dess hela innehåll finns tillgängligt i justerad form för medlemmarna. Det är dålig demokrati. Så kan vi inte ha det. Och speciellt inte idag, när samtliga medlemmar med tillgång till elektronisk kommunikation kommer att få informationen från partiet centralt och distriktet direkt i sin mejlbrevlåda.

 

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att det justerade protokollet från distriktets årskonferensens skall vara distribuerat per mejl till medlemmarna senast 30 dagar efter konferensen.
Vingåker den 5 februari 2013

Lasse Nilsson

 

Vänsterpartiet Vingåker på Facebook
Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
  • Avsnitt 10 – John Lapidus
    Vem har stulit den svenska vården? Och hur kan den vanliga vårdkön passeras av försäkringskunder i en VIP-kö? Det här pratar Jonas Sjöstedt om med välfärdsforskaren och författaren John Lapidus, när podden ”Hembakt med Jonas” gör comeback. Samtalsledare: Åsa Mattsson Musik: David Szesztay Hembakt rågbröd Lite jäst, salt och mörk sirap rörs ut i tre dl […]
Kategorier