kommunpolitik

Nyvalda till nämnder och styrelser

 kaisatumme Kaisa Komulainen-Nilsson  
Ledamot kommunstyrelsen, ersättare socialnämnden,
ersättare handikapprådet.        
åketumme Åke Tholin
Ersättare kommunstyrelsen
 yvonnetumme Yvonne Olsson
Ledamot socialnämnden
lassetumme  Lasse Nilsson
Ledamot samhällsbyggnadsnämnden, ersättare kultur & fritidsnämnden, ersättare styrelsen för AB Vingåkershem, ersättare styrelsen för Vingåkers kommunfastigheter AB, ersättare Sörmland Vatten och Avfall AB.
 Marianne Marianne Isaksson
Ersättare barn- & utbildningsnämnden, ersättare viadidaktnämnden (gemensam nämnd mellan Vingåker och Katrineholm)
bengttumme Bengt Tholin
Ersättare valnämnden
 hassetumme Hasse Olsson
Ersättare samhällsbyggnadsnämnden
 

På kommunfullmäktigemötet den 15 december valdes ovanstående vänsterpartirepresentanter som resultat av en teknisk valsamverkan mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet. De tre förstnämnda partierna samverkar också i en koalition för att styra Vingåker de närmaste fyra åren.

Utbildningskväll för Vingåkers nya politiska koalition

Sen valet har beslutet om att bilda en rödgrön i majoritet i kommunfullmäktige växt fram. En teknisk valsamverkan mellan partierna i koalitionen: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har också arbetats fram, för att fördela de politiska förtroendeuppdragen i kommunen. Basen för det politiska arbetet de närmaste fyra åren är en politisk plattform som vaskats fram ur de tre partiernas valprogram. Sen dess har Folkpartiet anmält att man vill ingå i valsamverkan och gärna också i koalitionen. Nu på måndag den 7 december beslutar det nya kommunfullmäktige om vilka som kommer att fatta besluten den i nämnden, styrelser och andra kommunala organ från och med 1 januari.

koalutbx3

Överst: Carolin Helmsson-Olsson, ordförande (S) i Vingåker, hälsar välkomna till koalitionens första gemensamma utbildning. Underst: Oppositionsrådet Jens Persson (C) Strängnäs, i diskussion med ivriga åhörare.

När man nu är klara med det formella, hur styr man Vingåker tre eller fyra partier tillsammans i koalition? Man beslöt att bjuda in någon med färska kunskaper i frågan. Det blev det nyligen avgångna kommunalrådet (C) och kommunstyrelseordföranden Jens Persson från Strängnäs, som beredvilligt ställde upp på ”utbilda fienden i anfallsteknik”! Jens har åtta år av ledande funktioner i ryggen och före dess 17 år som aktiv bonde och industriledare.

Bland det praktiska vetande ett trettital vetgiriga deltagare med varierande politisk erfarenhet fick del inledningsvis av Jens var ”vad utmärker en duktig politiker”! Han betonade särskilt vikten av ordning och reda i ”laget” utåt, samtidigt som man måste vara lyhörd för förändringar under resans gång. Det gäller alltså att vara förankrad i sin organisation för att undvika konflikter.

Något som Jens ägnade rätt mycket tid var vikten av koll på beslutandets gång och starka mandat för de ledande förträdarna. Det var nyttigt – och kanske också lite överraskande – att få insikt i den mängd steg ett ärende kräver från idé till ett beslutande klubbslag i kommunfullmäktige. Fundera över kedjan förslag från politiker eller tjänsteman-ordförandeberedning i nämnd-behandling i nämnds arbetsutskott-behandling och beslut i nämnd- behandling och beslut i kommunstyrelse-beslut i kommunfullmäktige. Och ett antal förankrande möten från sidan med tjänstemän och politiska företrädare som kan behövas. ”Men till kommunfullmäktige måste besluten hålla”.

Det är kanske inte överraskande att Jens utifrån sin erfarenhet vågar hävda att de bästa idéerna ofta kommer ur en lång handläggning och att man bör komma till ”beslut så sent som möjligt”! Där har ju ofta otåliga kommunmedlemmar en annan uppfattning… . Viktiga delar i en koalitions arbete är spelregler mellan koalitionens partier, som att varje parti har ”en röst”. Det innebär också att koalitionen talar med en röst till media, men också att man vet vem som säger vad i vilken situation. Styrkta gav sig koalitionens medlemmar hem i höstmörkret… /L

Rivstart i det nya kommunfullmäktige…

Inte nog med att KatrineholmsKuriren i dagens tidning rapporterade om det positiva mottagandet Vänsterpartiets motion fått i behandlingen av den i Vingåkers kommunstyrelse…
Läs hela artikeln: Vänsterpartimotion

klipp åkes

 

första koal_kommungruppsmötetSamma morgon träffades den nya koalitionens (S+V+Mp) representanter i kommunfullmäktige för att förbereda dagens kommunfullmäktigemöte. Det resulterade bl a i att koalitionens representanter valdes till fullmäktiges ordförande och förste vice ordförande.

Snart stänger vallokalerna…

På vår rundtur i kommunen för att kolla att våra valsedlar finns på plats som de ska, träffade vi vår valsedelsutdelare – och andrenamn på kommunlistan – Kameran Elgailani. Stämningen vid vallokalerna har varit god och optimismen stor i det fina hösvädret. Nu är det snart bara att vänta på resultaten!

È

 valvy
 Eftermiddagssol över nyskördade åkrar vid Berga i Österåker, nordvästra hörnet av Vingåkers kommun.
 trio åbrogården
 Tre förhoppningsfulla valarbetare på söndageftermiddagen: Kameran Elgailani, partiets andranamn på
kommunlistan; Kaisa Komulainen-Nilsson, ordförande i partiföreningen, Lasse Nilsson, partiföreningens
informatör.

 

Politikerutfrågning i Österåker

utfråg1

Vänster: Politikerutfrågare strömmar till utanför Österåkers friskola; höger: Österåkersborna Bengt Tholin, Kaisa Komulainen-Nilsson, Eva Hallin diskuterar sockenstugan vara eller inte med Åke Tholin (V)

Vänsterpartiet deltog i på tisdagskvällen i den utfrågning av Vingåkerspolitiker inför valet som sockenrådet i Österåker hade arrangerat i friskolans lokaler. Alla partier i kommunfullmäktige utom SD var representerade, Vänsterpartiet genom sitt förstanamn på kommunlistan: Åke Tholin. Under punkten korta visioner för Österåker fick han möjlighet att presentera delar av partiets lokala valmanifest, bl a om varsamt utnyttjande av naturresurser och avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen.

utfråg2Det förstnämnda  hängde naturligtvis samman med markägares och åkeriföretags omfattande utnyttjande av grus- och bergtäkter i området sen lång tid tillbaka. Nyligen aktualiserat av planerna från åkeriföretaget M4-gruppen att ansöka om en drastisk utvidgning av bergtäkten vid Låttra. Det var Rolf Pettersson på Nydala, nära bergtäkten som frågade politikerna. Förutom ingreppet i naturen och konsekvenserna för friluftsliv och turism, kommer det att få svåra konsekvenser för de kringboende med buller, tunga transporter och risker för grundvattnet. Det sistnämnda är alla fastigheter beroende av för sin vattenförsörjning i den här delen av Österåker, som på de flesta ställen på landsbygden.  Flera av partierna, som Vänstern och Miljöpartiet, var överens om det olämpliga i planerna av miljöskäl och kommer att säga nej när frågan når de kommunala beslutsfattarna. Moderater och socialdemokrater lutade mer åt exploatörernas intressen.

Överens var också partierna i frågorna om behovet av landsbygdsutveckling – i Österåker och Vingåker i stort. Samtidigt som Eva Hallin, som varit mycket engagerad i Lanthandelsprojektet, kunde berätta att kommunen avser sälja Sockenstugan som varit dess bas och den naturliga träffpunkten mitt i byn. Andra frågor som diskuterades var skolskjutsar, äldreboende och hyreslägenheter på landsbygden.

 

 

 

Nu är kommunlistan för Vänsterpartet Vingåker klubbad!

v-möte_7x7På medlemsmötet den 20 februari fastställdes kommunlistan för Vänsterpartiet Vingåker:

1.  Åke Tholin, Lundbyskog
2.  Kameran Elgailani, Vingåker
3.  Yvonne Olsson, Billsbro
4.  Sameh Kanan, Vingåker
5.  Kaisa Komulainen-Nilsson, Österåker
6.  Lasse Nilsson, Österåker
7.  Zeinab Morad, Vingåker
8.  Behzad Farzaneh, Vingåker
9.  Sara Ring, Lundbyskog
10. Bengt Tholin, Läppe
11. Ruwaida Kanan, Vingåker
12. Hasse Olsson, Billsbro
13. Marianne Isaksson, Läppe
14. Nathalie Rudh, Vingåker

Motioner till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens från Vingåker

Medlemmen Lasse Nilsson i Vänsterpartiet Vingåker har motionerat till Vänsterpartiets Sörmlandsdistrikt årskonferens i mars. Motionerna kommer att diskuteras på Vänsterpartiet Vingåkers medlemsmöte den 6 februari:

dåkdelegater2013

 

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Intern information, kommunikation och demokrati

Det är mycket uppmuntrande att Vänsterpartiets sörmlandsdistrikt nu beslutat att utnyttja den moderna teknikens möjligheter för att förbättra informationen från partiet centralt och distriktet till de enskilda medlemmarna.
Att informera mejlledes kommer att öka medlemmarnas möjligheter att få aktuell information och kunna påverka vårt partis politik.

Vi måste också underlätta distriktsstyrelsens uppdrag att utveckla distriktets politik och organisation. Det går naturligtvis lika enkelt med samma it-hjälpmedel att förmedla information från lokalföreningarna till distriktsstyrelsen.

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att distriktsstyrelsens och landstingsgruppens mötesdagordningar före mötena distribueras till
medlemmarna som mejl,

att distriktsstyrelsens och landstingsgruppens protokoll distribueras till medlemmarna som mejl,

att lokalföreningarna före sina styrelse- och medlemsmöten informerar distriktsstyrelsen genom
att mejla sina dagordningar och efter mötena sina protokoll/minnesanteckningar.
Vingåker den 2 februari 2013

Lasse Nilsson

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Utveckla partiets interna demokrati och politiska styrka – sprid förtroendeuppdragen!

Socialism kan inte existera utan verklig demokrati. Vänsterpartiet måste alltid gå före som det goda exemplet med en aktiv och verklig demokrati på partiets alla nivåer. Ett bra steg på den vägen visade vi med den process hur vi utsåg ny partiordförande. Men vi kan inte stanna vid enbart den nivån, utan samma övertygelse måste genomsyra partiets alla nivåer.

Partiet har nyligen tagit ett betydelsefyllt steg i den här riktningen genom att utarbeta ett vägledande dokument för partiets valberedningar på olika nivåer. Det är en viktig utgångspunkt i vårt arbete att demokratisera vårt arbete i partiet genom att sprida uppdragen inom partiet och de olika parlamentariska uppdrag vi har att besätta som resultat av allmänna val.

Vi måste vara medvetna om att förtroendeuppdrag ställer krav, samtidigt som det ger möjligheter till politisk skolning och engagemang för de enskilda medlemmar som utses till dem.

Vi får heller inte blunda för riskerna med politiskt mångsyssleri, med vad det innebär av maktkoncentration och begränsningar i möjligheterna att utföra sina uppdrag på ett så bra sätt som våra medlemmar och väljare har rätt att förvänta sig. Verkligheten idag är att många av våra kamrater samtidigt har alltför många uppdrag.
Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att medlem i distriktet inte ska kunna väljas att samtidigt inneha ledande uppdrag i
distriktsstyrelse och landstingsgrupp, undantaget möjligheten för gruppledaren i
landstingsgruppen att vara adjungerad till distriktsstyrelsen.

att partidistriktets valberedningar som övergripande instruktion från distriktsårskonferensen har
att så långt möjligt sprida alla partiets olika uppdrag på så många medlemmar som möjligt.

Vingåker den 2 februari 2013

Lasse Nilsson

– – – – – – – –

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

Vänsterpartiet måste verka för rimliga ersättningar till dem som åtar sig politiska förtroendeuppdrag!

Det är inte alltid enkelt att vara folkvald och politiker, speciellt inte som en del företrädare inom den gruppen verkar försöka att ”rycka undan mattan” för andra, som försöker leva upp till de /höga/ ideal som borde vara förknippade med att förtroendet att få representera andra människor inom det demokratiska systemets ramar. Det jag har i åtanke är den ständigt återkommande diskussionen i olika sammanhang kring politikers på olika nivåer brist på moral när det gäller att bevilja sig ekonomiska fördelar utifrån sina förtroendeuppdrag.

Ofta upplevs detta som direkt stötande av människor som idag är utsatta för den s.k.  ”arbetslinjens” mest absurda krav. Det krävs av alla som av myndigheter anses ha viss arbetsförmåga kvar att stå till arbetsmarknadens förfogande, utom en grupp i samhället – de folkvalda beslutsfattarna, politikerna. Framträdande kommun-, landstings- och riksdagspolitiker politiker kan själva välja att kliva av sina förtroendeuppdrag och för att sen kvittera ut en väl tilltagna s.k. ”politikerpensioner” i kanske upp till femton år och fram till ordinarie pensionsålder.

Jag tänker alltså inte på de ersättningar som utgår som ”omställningsbidrag” till politiker som haft uppdrag en längre tid och tvingas lämna dem som följd av en valförlust. Det är självklart viktigt att det finns ett visst ekonomiskt skyddsnät, för att människor ska våga åta sig krävande politiska uppdrag som kräver hel eller deltidsinsatser. Men såna skyddsnät ska naturligtvis vara klart begränsade i tid och inte beroende av om en person ”har lust” att söka nytt jobb eller inte. Det borde vi vara helt överens om inom Vänsterpartiet. Icke desto mindre finns det kamrater i Vänsterpartiet såväl som i alla övriga partier som missbrukar de här möjligheterna.

Det finns inga tvingande regler från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om hur långa sådana här omställningsbidrag ska vara och hur höga ersättningarna, utan det är upp till respektive kommun att fatta beslut om. Uppenbarligen tar man också i många kommuner chansen till att på detta sätt ”belöna” politiker för lång och trogen tjänst – utan några som helst krav på att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka jobb. Det pågår idag en diskussion om förslag till förändringar av riktlinjer för såna omställningsbidrag inom SKL, men de förhalas och urvattnas ständigt av de moderata och socialdemokratiska partigrupperna.

Därför borde det vara ett prioriterat uppdrag för Vänsterpartiet i Sörmland, i kraft av sitt uppdrag att utveckla partiets politik i Sörmlandsdistriktet, att ta initiativ till att ersättningar till de politiska förtroendevalda kommer betraktas som rimliga av de som utser dem – väljarna.

 

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att distriktsstyrelsen får årskonferensens uppdrag att ta initiativ tillsammans med våra
lokalföreningar att förslag läggs i alla parlamentariska församlingar i Sörmland till
sammanträdes-, rese- och förlorad arbetsinkomstersättningar till kommun- och
landstingspolitiker som upplevs som rimliga av medborgarna.

att distriktsstyrelsen får årskonferensens uppdrag att ta initiativ tillsammans med våra
lokalföreningar att förslag läggs i alla parlamentariska församlingar i Sörmland om att
omställningsbidrag till avgångna hel- och deltidsarvoderade inte avviker från de villkor som
generellt gäller för kommunanställda.

att uppföljning av resultatet av partiets ansträngningar enligt föregående att-satser görs på
distriktsårskonferensen till dess de kan anses genomförda.

Vingåker den 4 februari 2013

Lasse Nilsson

– – – – – – –

Motion till Vänsterpartiet Sörmlands distriktsårskonferens 2013

 

Kommunicera besluten från distriktets årskonferens snabbt!

Det brukar heta att ”demokrati måste få ta tid” när folk klagar över att diskussioner före beslut verkar ta mycket alltför mycket tid. Självklart är det en viktig ingrediens i den demokratiska processen att så många berörda som möjligt får en chans att påverka.

Men efter att beslut i demokratisk ordning fattats då? Det måste vara en lika viktig del i demokratin att besluten kommuniceras till dem det berör och så snart som möjligt. Inte minst viktigt internt inom en organisation som Vänsterpartiet, som är med och bär demokratin i vårt samhälle.

Vi har en gammal dålig kultur inom Vänsterpartiets Sörmlandsdistrikt, där protokollet från årskonferenserna kan dröja i månader innan dess hela innehåll finns tillgängligt i justerad form för medlemmarna. Det är dålig demokrati. Så kan vi inte ha det. Och speciellt inte idag, när samtliga medlemmar med tillgång till elektronisk kommunikation kommer att få informationen från partiet centralt och distriktet direkt i sin mejlbrevlåda.

 

Utifrån det ovanstående föreslår jag distriktsårskonferensen 2013 besluta

att det justerade protokollet från distriktets årskonferensens skall vara distribuerat per mejl till medlemmarna senast 30 dagar efter konferensen.
Vingåker den 5 februari 2013

Lasse Nilsson

 

Vänsterpartiet Vingåker på Facebook
Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
  • Avsnitt 10 – John Lapidus
    Vem har stulit den svenska vården? Och hur kan den vanliga vårdkön passeras av försäkringskunder i en VIP-kö? Det här pratar Jonas Sjöstedt om med välfärdsforskaren och författaren John Lapidus, när podden ”Hembakt med Jonas” gör comeback. Samtalsledare: Åsa Mattsson Musik: David Szesztay Hembakt rågbröd Lite jäst, salt och mörk sirap rörs ut i tre dl […]
Kategorier